Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (10.09.2018) - eltrak