Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (30.06.2015) - eltrak