Γνωστοποίηση μείωσης ιδίων μετοχών σε ποσοστό κάτω του 5% (16.07.2014) - eltrak