Ορθή επανάληψη της από 22-07-2019 ανακοίνωσης - Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (14.08.2019) - eltrak