Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.01.2014) - eltrak