Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.12.2013) - eltrak