Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.04.2012) - eltrak