Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.05.2012) - eltrak