Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.04.2012) - eltrak