Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.06.2009) - eltrak