Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.06.2010) - eltrak