Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.08.2012) - eltrak