Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.08.2013) - eltrak