Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.09.2010) - eltrak