Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.08.2010) - eltrak