Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.09.2013) - eltrak