Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.08.2013) - eltrak