Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.10.2012) - eltrak