Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.10.2013) - eltrak