Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.09.2013) - eltrak