Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.11.2010) - eltrak