Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.11.2012) - eltrak