Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.10.2012) - eltrak