Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.12.2009) - eltrak