Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.12.2010) - eltrak