Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.12.2013) - eltrak