Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.11.2013) - eltrak