Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.08.2012) - eltrak