Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.10.2012) - eltrak