Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.10.2012) - eltrak