Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.11.2012) - eltrak