Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.12.2010) - eltrak