Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.12.2010) - eltrak