Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.02.2012) - eltrak