Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.02.2012) - eltrak