Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.04.2010) - eltrak