Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.04.2010) - eltrak