Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.04.2013) - eltrak