Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.04.2013) - eltrak