Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.05.2013) - eltrak