Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.05.2013) - eltrak