Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.08.2013) - eltrak