Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.09.2013) - eltrak