Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.09.2013) - eltrak