Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.10.2009) - eltrak