Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.10.2012) - eltrak