Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.11.2009) - eltrak