Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.11.2009) - eltrak