Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.01.2013) - eltrak