Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.01.2014) - eltrak